[email protected] | 50 Guohuai Road, Henan Province, China
We are a comprehensive steel machining service platform!
Home / Steel / Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

VNSTEEL - VnSteel - VNSTEEL - Tong Cong ty Thep Viet NamTranslate this pageJan 24, 2014Xí nghiệp – Việt Nam Cán sắt Công ty (viết tắt VICASA) là tiền thân Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL. Được sáng lập từ ngày 17/5/1967 với hình thức Công ty nặc dan...

Machining Service: Cutting ServiceWelding ServiceBending ServiceRolling ServiceGrinding ServiceHeat TreatmentDrilling ServiceMilling Service

E-mail: [email protected]

GET THE PRICESEND MESSGAE

án tt nghip khoa xây dng nhà làm vic công ty thép Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageNgày ng 17/05/2016, 15:03. Nhà làm vic công ty thép Vit Úc MC LC Li m u Phn I KIN TRÚC .4 Chng Gii thiu chung .5 1.1 Gii thiu công trình 1.2 Gii pháp thit k kin trúc 1.3 Kt lun 11 PHN II KT CUCÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIT NAM THÁI Translate this pageTp oàn in lc Vit Nam Tng công ty in lc Vit Nam c thành lp theo Quyt nh s 562/Q-TTg ngày 10/10/1994 ca Th tng Chính ph trên c s sp xp li các n v thuc B Nng lng; t chc và hot ng theo iu l ban hành kèm theo Ngh nh s Công ty CP Thép VICASA VNSTEEL u tiên u t thit b Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCông ty CP Thép VICASA VNSTEEL u tiên u t thit b hin i. Tròn 50 nm i vào hot ng, xác nh sn xut, kinh doanh trong mt ngành ngh tim n nhiu yu t có th nguy hi n môi trng, Công ty CP Thép VICASA VNSTEEL (VICASA) luôn n lc u t thit Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Công ty CP Thép VICASA - HIP HI THÉP VIT NAM

Translate this pageSep 01, 2017Công ty CP Thép VICASA VNSTEEL u tiên u t thit b hin i. Tròn 50 nm i vào hot ng, xác nh sn xut, kinh doanh trong mt ngành ngh tim n nhiu yu t có th nguy hi n môi trng, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL (VICASA) luôn n lc u t thit Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL u tiên u t thit b Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageAug 25, 2017Tròn 50 nm i vào hot ng, xác nh sn xut, kinh doanh trong mt ngành ngh tim n nhiu yu t có th nguy hi n môi trng, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL (VICASA) luôn n lc u t thit b bo v môi trng. Thm chí, thit b bo v môiCông ty CP Thép VICASA - VNSTEEL u tiên u t thit b Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageAug 28, 2017TNG THUT i hi ng c ông nm 2021 Tng công ty Thép Vit Nam - CTCP (28/06/2021) Tng công ty Thép Vit Nam CTCP Chun b i hi c ông nm 2021 (26/06/2021) Th mi cung cp dch v t vn thit k hình nh và xây dng ni dung Profile ca VNSTEEL

CTCP Tôn m Vnsteel Thng Long ra mt Thông tin tài Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageSn phm ca Vnsteel Thng Long c sn xut trên các dây chuyn công ngh hin i nht Vit Nam cng nh các nc trong khu vc. Ông u Vn Hùng, Tng giám c Vnsteel cho bit, CTCP Tôn m Vnsteel Thng Long cùng vi 2 công ty chuyên sn xut thép lá m km, m màu Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Danh mc giao dch ký qu ti VNDIRECT - Cp nhtVNDIRECTTranslate this pageJun 30, 2021Công ty C phn Dây và Cáp in Taya Vit Nam 20 19,500 182 VC3 HNX Công ty c phn Xây dng s 3 20 25,300 183 VCB HOSTC Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam 50 120,000 184 VCG HOSTC Tng công ty c phn Xut nhp khu và xây dng Vit Nam 50 58,600 185 VCIDoanh nghip thép Ðy mnh u t, nghiên cuTranslate this pageMar 02, 2017Vi tiêu chí cht lng sn phm i ôi vi bo v môi trng luôn c t lên hàng u, Tng Công ty Thép Vit Nam (VNSTEEL) ã chú trng u t, nghiên cu khoa hc và công ngh (KH&CN) nhm nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh.

FAST500 - Bng xp hng Top 500 Doanh nghip tng trng Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageTOP 500 doanh nghip tng trng nhanh nht Vit Nam. STT. FAST500. Doanh nghip. 1. 1. CÔNG TY CP AN TIN INDUSTRIES. CEO ng Th Qunh Phng MST 5200466372 Ngành ngh Hot ng công nghip khác. 2.Images of Tong Cong ty Thep Viet Nam Vnsteel Tng CNG ty imagesVnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 137 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageTng công ty Thép Vit Nam - CTCP xin gi ti toàn th quý c ông bn công b thông tin v vic ngh hng ch bo him xã hi i vi Thành viên Ban kim soát Tng công ty.Lãnh o VNSteel c b nhim gi chc Phó Tng Giám Translate this pageJul 05, 2021Ông Nghiêm Xuân a Tân Phó Tng Giám c SCIC. (nh SCIC). Theo ó, ông Nghiêm Xuân a, Thành viên Hi ng qun tr Tng công ty Thép Vit Nam (VNSteel Mã TVN) c b nhim gi chc Phó Tng Giám c Tng công ty

Lch S Công Ty Gii thiu Công ty Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty - VNSTEEL

Translate this pageCông ty C phn Thép VICASA - VNSTEEL tin thân là nhà máy Thép Biên Hòa, trc thuc Tng Công ty Thép Vit Nam. VICASA hin c ánh giá là mt trong nhng n v tiên phong trong u t, nâng cao thit b công ngh, nghiên cu, ng dng k thut tin b trong luyn, cán thép ti Vit NamM Km Nhúng Nóng, Nhúng Km - Công ty M Km Nhúng Translate this pageVINGAL-VNSTEEL là mt liên doanh gia Tng Công Ty Thép Vit Nam, Tp oàn Delta (Úc) và Công ty TNHH Thép Vit c thành lp nm 1995. Vi din tích 40.000 m2 và máy móc, thit b hin i ca Châu Âu, Công ty Vingal sn xut và kinh doanh dch v m km nhúng nóng - công Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Ngày 10/6, IPO Tng công ty Thép Vit Nam Thông tin tài Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageWelcome to VICS Securities Công ty Chng khoán Thng mi và Công nghip Vit Nam. Chng khoán, Tài chính, T vn u t.

People also search forgiá thép hòa pháttp oàn hòa pháthoa phat groupng thép m kmVnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 193 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageCMS Article, , CMS Article, Xây dng, phát trin h thng sn xut và h thng phân phi thép theo hng hin i, bo m phát trin n nh và bn vng; gim dn s mt cân i gia sn phm thép dài vi sn phm thép dt, gia sn xut và lu thông phân phi.People also search fortuyn dng vic làmtuyn vic làmtuyn dng vic lamtìm vic làmvic làmtim vic nhanhTong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEtng công ty khánh vittng công ty ông bctng công ty tingtng công ty 28tng công ty sông thutng công ty vinaconextng công ty may 10Sóng ln ti 4 Tng công ty giao dch trên UpcomTranslate this pageApr 04, 2016Din bin giá 6 tháng ca VNSteel. VNSteel hin ang là nhà tiêu th thép xây dng ln nht c nc. Ti thi im cui nm 2015 vn iu l ca VNSteel t 6.780 t ng, tng tài sn t hn 13.700 t ng, gim 10.300 t so vi u nm sau

SSCV gim thiu tác ng nguy hi do sn xut HIP HI Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageAug 28, 2017Là doanh nghip in hình ca Tng công ty Thép Vit Nam - CTCP (VNSTEEL), Công ty TNHH MTV Thép Min Nam - VNSTEEL (SSCV) luôn n lc tìm gii pháp gim thiu tác ng ca sn xut n môi trng. ây cng c xem là nhim v then cht ca doanh nghip.TONG CONG TY CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VIVI' TONG CONG TY THEP 1/10 NAM CTCP Xuan Da TONG CONG TY CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM THEP VITT NAM - CTCP 00c 14p - Tv do - Hanh phtic s6 0 8 /NQ-yNS Ha Noi, ngay 0 5 thang° 4 nam 2019 NGHI QUYET gia han Hai hcoi d6ng co d8ng thtron nien nam 2019 ctia Tong ding ty Thep Vi?t Nam - CTCP WO BONG QUAN TRI TONG CONG TY THEP VIVI' NAM - CTCPTVN Tng Công ty Thép Vit Nam - CTCP - VNSTEEL - Phân Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageJul 07, 2021TVN Tng Công ty Thép Vit Nam - CTCP - VNSTEEL - Phân tích k thut VietstockFinance. Phn hi v d liu. Mua d liu. ×. VietstockFinance. Cm n bn ã gi. Tt c Sn xut nông nghip Khai khoáng Tin ích Xây dng và Bt ng sn Sn xut Bán buôn Vn ti và kho Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Thép Hòa Phát - HPG Group - ThepHoaPhat

Translate this pageTin công ty. 09/07/2021 14:21 Hòa Phát t gn 4,3 triu tn thép các loi trong 6 tháng Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Vit Nam. Hà Ni. 66 Nguyn Du, Hai Bà Trng, Hà Ni (024) 3974 7745/46 (024) 3974 7762; à Nng. 171 ng Trng Chinh, Qun Thanh Khê, TP.à Nng (0236) 3721 232 (0236) 3722 833; Công ty Thép Min Nam - VNSTEEL Phát trin trng tnTranslate this pageMar 19, 2020Thép cun - Sn phm ca Thép Min Nam. nh TL. Không hình thc, cng không chy theo phong trào, công tác sn xut phi i ôi vi công tác bo v môi trng ã c Ban lãnh o Công ty TNHH MTV Thép Min Nam VNSTEEL quán trit mt cách thit thc, có hiu qu ã to nên nhiu li ích cho xã hi và Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Thép Th c 40 nm kinh nghim chim u àn - VnSteel Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageJan 05, 2018Ngày 29/12/2017, Công ty C phn Thép Th c - VNSTEEL ã long trng t chc l k nim 40 nm ngày thành lp Công ty (01/01/1978 01/01/2018)., , Ngay 29/12/2017, Cong ty Co phan Thep Thu Duc - VNSTEEL da long trong to chuc le ky niem 40 nam ngay thanh lap Cong ty (01/01/1978 - 01/01/2018).,

Tng công ty SCIC Vn hóa th trng t 6,2 t ô la Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageApr 11, 2020Tng công ty SCIC Vn hóa th trng t 6,2 t ô la. Chính Ph 11/04/20 16:00 GMT+7 2 ng li 24 liên quan Gc. ây là báo cáo ca Tng công ty u t và kinh doanh vn nhà nc (SCIC) ti bui làm vic u tiên ca y viên B Chính tr, Phó Th tng Thng Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Tng công ty Thép Vit Nam (VNSTEEL) Trái ngt t nhng Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageSep 16, 2015T nm 2010 - 2015, mc dù gp nhiu khó khn, thách thc c v khách quan ln ch quan, g, Tng công ty Thép Vit Nam (VNSTEEL) ã và ang phát huy hiu qu các phong trào thi ua yêu nc, n lcTong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty - Translate this pageVi kinh nghim sâu rng trong ngành kt cu thép và kh nng qun lý d án chuyên nghip, AZB ã c tin tng chn là nhà Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty (pipe) B Công Thng (Vit Nam) Wikipedia ting Vit(steel) Translate this pageB Công Thng là c quan ca Chính ph nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam, thc hin chc nng qun lý nhà nc v Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty - Hot

Translate this pageCông ty CP Thép VICASA - VNSTEEL u tiên u t thit b Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty . Translate this pageTròn 50 nm i vào hot ng, xác nh sn xut, kinh doanh trong mt ngành ngh tim n nhiu yu t có th nguy hi n môi trng, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL (VICASA) luôn n lc u t Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty - Weather Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageTong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty . Standard ASTM, ASME, AISI, GB, JIS, DIN, EN, BS Certification ISO, SGS, RoHS, CE, IBR Production Capacity 50000 tons Per Month Description CNG Vietnam Joint Stock Company Công Ty C Phn CNG Translate this pageThành lp vào ngày 28/05/2007, Công Ty C Phn CNG Vit Nam chuyên sn xut, vn chuyn, phân phi Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Trang ch - Cty Chng khoán thng mi và công nghip VN Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN THNG MI & CÔNG NGHIP VIT NAM. Tr s chính Villa s 3, 02 Bis Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP H Chí Minh - Tel (84-28) 39110788 - Fax (84-28) 39110789 - Email:[email protected]

Trang ch - Thép Min Nam

Translate this pageCông ty C Phn Thép Th c - Vnsteel Km9, Xa L Hà Ni, P.Trng Th, Q.Th c, TP.H Chí Minh, Vit Nam Tel (028) 38969612 - (028) 37312466Trungnam Group u t bn vng - Xây dng tng laiTranslate this pagegii thiu. Công ty C phn u t Xây dng Trung Nam (Trungnam Group) thành lp vào nm 2004, qua hn 17 nm hot ng ã phát trin ln mnh vi i ng cán b lên n hn 1.500 ngi, xây dng h thng 15 công ty thành viên, hot ng trong nhng lnh vc chính gm Nng lng, Xây dng, H tng và Bt Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Tuyn dng, vic làm, tìm vic làm nhanh mi nht Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageTìm kim thông tin tuyn dng và vic làm nhanh hn ti website vic làm ln nht Vit Nam. Cp nht công vic mi mi ngày. Tìm hiu ngay ti VietnamWorks!

VNSTEEL - VnSteel - VNSTEEL - Tong Cong ty Thep Viet Nam

Translate this pageJan 24, 2014Xí nghip Vit Nam Cán st Công ty (vit tt VICASA) là tin thân Công ty c phn Thép VICASA - VNSTEEL. c sáng lp t ngày 17/5/1967 vi hình thc Công ty nc danh vi s vn u t 600.000.000 ca 15 c ông sau do Lý Long Thân làm ch tch Hi ng qun trVNSteel - i gia thép mt dn u th cnh tranhTranslate this pageJul 23, 2013Doanh nghip. Th ba, 23/7/2013, 16:06 (GMT+7) VNSteel - i gia thép mt dn u th cnh tranh. Có nhiu u th vt tri so vi các công ty trong ngành và ít vng phi u t a ngành, nhng Tng công ty Thép Vit Nam (VNSteel) - i gia ln nht ngành thép li ang mt dn li th cnh tranh trc các Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 153 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCMS Article, , CMS Article, Cách ây 70 nm (10-1947), ch sau 2 nm nc nhà giành c lp, cng là lúc c dân tc bc vào cuc kháng chin trng k gian kh, g Ch tch H Chí Minh ã sm nhìn nhn rõ mt s cán b, ng viên ã tr thành "quan cách mng".

VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 154 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageNhân dp k nim 61 nm thành lp Trng HBK Hà Ni (15/10/1956 -15/10/2017), Vin Khoa hc và K thut Vt liu phi hp cùng Tng công ty thép Vit Nam t chc Hi tho Công ngh mi trong luyn kim và cán thép.VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 172 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageVit Nam chính thc áp thu sn phm thép m 31/03/2017 08:45' AM Thu chng bán phá giá chính thc có hiu lc sau 15 ngày k t ngày ban hành quyt nh (14/4/2017) và c áp dng trong vòng 5 nm k t ngày quyt nh có hiu lc.VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 191 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageNgày 10-11/9/2016 va qua, c s ng ý ca lãnh o Tng công ty Thép Vit Nam-CTCP, Tng công ty phi hp vi Ban Chp hành Công oàn C quan t chc êm Hi Trng Rm Gia ình VNSTEEL nm 2016 ti DRAGON SEA HOTEL, Sm Sn Thanh Hoá vi s tham gia ca hn 100 gia ình CBCNV c quan Tng Công ty và các Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 197 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageCMS Article, , CMS Article, Theo B Tài chính, quá trình tái c cu DNNN cn tip tc thc hin vi mc tiêu y nhanh tin và nâng cao hiu qu vic sp xp, tái c cu.VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 264 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageNgày 29/12, Huyn oàn Bo Thng tnh Lào Cai kt hp vi Tng công ty Thép Vit Nam - CTCP ã t chc L khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho gia ình Ông Cho ng Lai ti thôn Tng Long 1 - Th trn Tng Long - Huyn Bo Thng - Tnh Lào Cai.VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 282 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCác DN Vit Nam cn sáng to m 17/10/2014 12:22' PM Các doanh nghip (DN) Vit Nam cn phi tng cng i mi, sáng to có th sn xut ra các sn phm có cht lng cao hn, mang tính sáng to cao hn, mang li li nhun ln hn.

VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 282 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageChiu ngày 16/10/2014, ti Vn phòng Công ty Vt liu chu la Nam ng, Tng công ty Thép Vit Nam - CTCP t chc L công b Quyt nh y quyn i din phn vn Tng công ty Thép Vit Nam-CTCP u t ti Công ty Vt la chu la Nam ng (nhim k 2013-2016).VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 288 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCông b thông tin bt thng trong vòng 24h v vic ban hành Ngh quyt s 20/NQ-VNS và Ngh quyt s 21/NQ-VNS ca Hi ng qun tr.VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 322 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageCMS Article, , CMS Article, Sn lng thép Tây Âu không có kh nng phc hi trong nm 2013 do nhu cu gim trên toàn khu vc ng tin chung châu Âu.

VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 324 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Translate this pageây là gii nm trong chng trình th thao ti các cm VHTT do Công oàn Tng Công ty thép Vit Nam phát ng. Xem tip > GiaÌi câÌu lông CNVCL VNSTEEL 2010. 22/10/2012 12:00' AM. Ngày 14 và 15/5/2010 VNSTEEL aÌ t chc gii cu lông CNVCL nm 2010 khu vc phía Bc - Mìn Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 388 Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageVNSTEEL t chc gii qun vt khu vc phía Nam nm 2010. 22/10/2012 12:00' AM. Trong 2 ngày 27 & 28 tháng 11, ti Trung tâm th dc th thao Công ty CP Bóng á TMN CSG; Tng công ty thép Vit Nam ã t chc gii Qun vt CNVCL - nm 2010 khu vc phía Nam. ây là gii nm trong Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty VnSteel - Tng Công ty Thép Vit Nam - Trang 4 VnSteel Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageHip hi Thép Th gii cho bit sn lng thép thô toàn cu trong tháng 4/2021 ã tng mnh 23% so vi cùng k nm ngoái và d báo xu hng này s tip tc tng lên trong nhng tháng ti khi nhu cu s dng tng và giá thép neo mc cao.

ng dng lò gia nhit cm ng in Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty - VNSTEEL

Translate this pageSep 18, 2017Trong thi gian t nm 2010 n 2014, nng lc sn xut ca Công ty CP Thép Biên Hòa (VICASA) ngày càng tng, sn phm a dng, cht lng sn phm c nâng cao ã khng nh c uy tín v thng hiu sn phm ca Công ty trên th trng., , Trong thoi gian tu nam 2010 den 2014, nang luc san xuat cua Cong ty CP Thep Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty ng dng lò gia nhit cm ng in VICASA bin quyt tâm Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty Translate this pageSep 18, 2017Trong thi gian t nm 2010 n 2014, nng lc sn xut ca Công ty CP Thép Biên Hòa (VICASA) ngày càng tng, sn phm a dng, cht lng sn phm c nâng cao ã khng nh c uy tín v thng hiu sn phm ca Công ty trên th trng., , Trong thoi gian tu nam 2010 den 2014, nang luc san xuat cua Cong ty CP Thep Tong Cong ty Thep Viet Nam VNSTEEL Tng Cng ty

Contact Us

With a technical production and processing team, we will supply deep service for steel plates/pipes/coils. Please leave a message about you requirement. Our professional after-sales pernel will response you in 24 hours.

  • E-mail:[email protected]
  • Tel: 0086-13569929107
  • Address: 50 Guohuai Road, Henan Province, China

Get in Touch